Mẫu biên bản thỏa thuận phí môi giới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BIÊN BẢN THỎA THUẬN PHÍ Thỏa thuận này được ký kết vào ngày… tháng… năm 2021 , giữa: BÊN CHO THUÊ (BÊN A) Đại diện bởi    : …………………………………………………………………………………… Địa chỉ:           : ……………………………………………………………………………………. CMND : …………………………………………………………………………………… Là Xem thêm