MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ Ở

Mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất có sổ hồng đầy đủ và được 3 bên thống nhất tiến hành mua bán.

Mẫu hợp đồng cọc mua bán chuẩn nhất và được nhiều người sử dụng nhất năm 2021.

Tải Mẫu Hợp Đồng Đặt Cọc Mua Bán Nhà Đất theo File Đính Kèm: MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC NHÀ ĐẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(HỨA MUA BÁN NHÀ Ở VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT)

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2021, tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (Gọi tắt là Bên A):

Ông/Bà                             : ……………………                Sinh năm      : ……………

Chứng minh nhân dân : ………………….                   Cấp tại : CA TP. Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú     : …………………………….. TP.Hồ Chí Minh

BÊN ĐẶT CỌC (Gọi tắt là Bên B):

Ông/Bà                             : …………………….               Sinh năm     : ……………………

Chứng minh nhân dân : …………….                          Cấp tại : CA Long An

Hộ khẩu thường trú     : ………………………………Long An

Bên Làm Chứng (Gọi Tắt là Bên C):

Ông/Bà                           : ……….                                 Sinh năm      : …………………

Chứng minh nhân dân : ………………….                   cấp tại Công an …………..

Hộ khẩu thường trú     : ……………………..

Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc đặt cọc tiền mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC

Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền là: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

Khi các bên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì Bên A đồng ý sẽ bán, chuyển nhượng và Bên B đồng ý sẽ mua, nhận chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất ở, tại thửa đất số: ……….., thuộc tờ bản đồ số: ……., tại địa chỉ ………………………………………………………………… thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Bên A với giá là  ……………………. đồng (……………………………………….). Giá này là cố định không thay đổi cho dù có bất kỳ lý do nào.

Tiền đặt cọc sẽ được trừ đưa vào tiền mua nhà ở và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, khi hai bên thực hiện xong thủ tục mua bán và thanh toán tiền mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất .

ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

Tiền đặt cọc mua nhà ở và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên sẽ được Bên B thanh toán ngay sau khi Hợp đồng này. Việc giao nhận tiền do hai bên tự tiến hành ngay sau khi hai bên ký Hợp đồng này.

Đợt 1: Bên B thanh toán cho bên A số tiền đặt cọc ………………….. (…………………..) được thanh toán ngay khi ký Hợp đồng này bằng hình thức chuyển khoản.

Đợt 2: Bên B sẽ thanh toán cho bên A số tiền ………………………đ

(Bằng chữ: ………………………………)

ngay khi ký Hợp đồng mua bán công chứng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà, đất nêu trên theo quy định của pháp luật.

Đợt 3: Bên B sẽ thanh toán cho bên A số tiền còn lại …………………

(Bằng chữ: ………………………………)

Khi bên A hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước.

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC 

Để đảm bảo cho việc mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, tại thửa đất số:

………, thuộc tờ bản đồ số: ……, tại địa chỉ …………………………………………., theo:

–   Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số:  …………….,

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Thời hạn ra tổ chức hành nghề công chứng có thẩm quyền để tiến hành thủ tục ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà đất, chậm nhất đến ngày …./…./2021.

Đến hết thời hạn trên, nếu:

 • Bên A vì bất cứ lý do gì thay đổi ý không tiến hành thủ tục bán, chuyển nhượng nhà ở và quyền sử dụng đất nêu trên cho Bên B thì Bên A sẽ phải trả lại cho Bên B số tiền mà Bên B đã đặt cọc, đồng thời phải bồi thường cho Bên B số tiền bằng số tiền mà Bên B đã đặt cọc.
 • Ngược lại nếu Bên B vì bất cứ lý do gì không tiếp tục mua nhà ở, theo thời hạn đã ký thỏa thuận ở trên thì Bên B mất số tiền đã đặt cọc cho Bên A.

Trường hợp do khách quan, cơ quan Nhà nước không cho bán, nhà bị quy hoạch, hỏa hoạn, thì sẽ hoàn lại tiền đặt cọc.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
 • Sở hữu tài sản đặt cọc nếu Bên B từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự.
 • Trả lại tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc cho Bên B trong trường hợp Bên A từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự.
 1. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
 • Nhận lại và sở hữu tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc trong trường hợp Bên A từ chối việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự.
 • Giao tài sản đặt cọc cho Bên A theo đúng thỏa thuận.
 • Giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu Bên B từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự thì Bên B mất tài sản đặt cọc.

ĐIỀU 6: PHÍ

 1. Bên A
 • Thanh toán phí công chứng mua bán, thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước.

–         Phí môi giới là 1% tương ứng số tiền là: ……………………. (Bằng chữ: ………………………..) bên A thanh toán cho bên C. Trường hợp 2 bên mua và bán không tiến hành giao kết ký hợp đồng công chứng sang tên thì bên C vấn nhận được 50% phí môi giới tương ứng số tiền làm tròn là: ……………….. (Bằng chữ: ……………………………).

 1. Bên B
 • Thanh toán lệ phí trước bạ, phí hành chính ra sổ theo quy định của nhà nước.

ĐIỀU 7: CAM KẾT CHUNG

Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

Hai bên cùng tự nguyện cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Trường hợp nếu phát sinh những vấn đề gì không đề cập trong hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc thương lượng giải quyết trên tinh thần đoàn kết, tôn trọng quyền lợi của nhau. Trường hợp nếu không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền gửi đơn yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8 : ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Hai bên đã tự đọc, nghe đọc lại Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng. Hai bên cùng ký tên (Điểm chỉ) dưới đây để làm bằng chứng.
 3. Hợp đồng này được lập thành 03 (Ba) bản chính (mỗi bản chính gồm 03 (Ba) tờ, 03 (Ba) trang, có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 (Một) bản chính, Bên B giữ 01 (Một) bản chính, 01 (Một) chính bên làm chứng giữ.

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC                                         BÊN LÀM CHỨNG                                      BÊN ĐẶT CỌC

 

 

                                   

5/5 - (1 bình chọn)