MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

to-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan

Thông tin đầy đủ và chính xác nhất về mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ khangdiensaigon.com.vn Quý khách hàng tải file về và điền đầy đủ thông tin theo mẫu nhé!

Tải mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo file đính kèm >>>: Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Mẫu số: 03/BĐS-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————–

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;

thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)

[01] Kỳ tính thuế: Ngày …. tháng … năm…..

[02] Lần đầu:                                      [03] Bổ sung lần thứ:

  1. PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI

  2. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[04] Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..

[05] Mã số thuế (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

 

 

 

[06] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam): ………………………………….

[06a] Ngày cấp:…………………… [06b] Nơi cấp: ……………………………………..

[07] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt nam): ……………………….

[08] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu  có): …………………………………………………..

           [09] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

 

 

 

[10] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

[11] Quận/huyện: ………………. [12] Tỉnh/Thành phố: ………………………………………….

[13] Điện thoại: …………………  [14] Fax: …………………….. [15] Email: …………………..

[16] Tên đại lý thuế (nếu  có): …………………………………………………………………………

           [17] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –

 

 

 

[18] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

[19] Quận/huyện: ………………. [20] Tỉnh/Thành phố: ………………………………………….

[21] Điện thoại: …………………  [22] Fax: …………………….. [23] Email: …………………..

[24] Hợp đồng đại lý thuế: Số: ………………………………… Ngày: ……………………………

[25] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà: ……………………………………….

       Số ……………… Do cơ quan:…………………. Cấp ngày: …………………………

[26] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án: ………………………………………………….

Số……………………….. Ngày: …………………………………………………………………….

[27] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi):

Số:…………………………. Nơi lập………………… Ngày lập:…………………………

Cơ quan chứng thực …………………… Ngày chứng thực: ………………………………..

  1. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[28] Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………..

[29] Mã số thuế (nếu có):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[30] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế): ………………………………..

[31] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng:………………… Ngày lập:……………………………

Cơ quan chứng thực ……………………. Ngày chứng thực: ……………………………….

III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[32] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất

 

[33] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở

 

[34] Quyền thuê đất, thuê mặt nước

 

[35] Bất động sản khác

 

  1. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG

[36] Đất

[36a] Địa chỉ thửa đất, nhà ở: ………………………………………………………………..

[36b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm): ………………………………………

[36c] Loại đất, diện tích :

Loại đất

Diện tích

Loại đất 1:…..

…………..

Loại đất 2:……

……

[37] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho…): ……………………………………..…….

[38] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có): ……………………………….đồng

[39] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)

[39a] Cấp nhà: …………………………………………………………………………………….

[39b] Loại nhà: ……………………………………………………………………………………

[39c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng): …………………………………………………..

[39d] Nguồn gốc nhà

Tự xây dựng   

       

[39d.1] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):.….

Chuyển nhượng

 

[39d.2] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: ……….

[39e] Giá trị nhà: ………………………………đồng

  1. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

[40] Loại thu nhập

[40a] Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

[40b] Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng

[41] Giá chuyển nhượng bất động sản hoặc giá trị bất động sản nhận thừa kế, quà tặng: ……     

[42] Thu nhập miễn thuế: ……………………………………………………………………………….

[43] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản :{[43]= ([41] – [42]) x 2%}:…………………………………………………………………………. đồng

[44] Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

{[44] = ([41]-[42]-10.000.000) x 10%}: ……………………………………………. đồng

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm thuế với nhà duy nhất):

STT

Họ và tên

Mã số thuế

Tỷ lệ sở hữu (%)

Số thuế phải nộp

(đồng)

Cá nhân được miễn với nhà ở duy nhất

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO GỒM:                                                           

– …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………………

Chứng chỉ hành nghề số:…….

……,ngày ……tháng……..năm…….

NGƯỜI NỘP THUẾ (BAO GỒM CẢ ĐỒNG SỞ HỮU (nếu có)) hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Tờ khai thuế thu nhập cá nhân
Rate this post