Mẫu thỏa thuận đặt cọc thuê căn hộ chung cư

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

BIÊN BẢN THỎA THUẬN ĐẶT CỌC

BÊN CHO THUÊ  NHÀ: (Bên A)

– Ông(bà):………………………………………………………………………………………………………………

– Số CMND:……………………….. cấp ngày:………………………Tại:……………………………………..

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………

BÊN THUÊ NHÀ: (Bên B)

– Ông (bà):………………………………………………………………………………………………………………

– Số CMND:…………………………cấp ngày:…………………..Tại:………………………………………..

– Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………….

Sau khi xem và thỏa thuận, Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê căn nhà số:

………………………………………………………………………………………………

Với các thỏa thuận cơ bản sau:

  • Giá thuê:………………………………………………………………………………………………………..

 

  • Thời hạn thuê:………………………………………………………………………………………………..

 

  • Thời gian thuê bắt đầu từ:………………………… và hết hạn:…………………………………….

 

  • Giá thuê sẽ không thay đổi trong suốt thời gian thuê căn hộ.

 

  • ………………………………………………………………………………………..

 

Hôm nay,……………………Bên B đặt cọc cho bên A số tiền là:………………………………………….VNĐ

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………………………)

– Đến hết thời hạn đặt cọc vào ngày………………………., nếu Bên A thay đổi không cho thuê nữa hoặc không tiến hành ký hợp đồng thuê thì sẽ phải bồi thường cho bên B số tiền gấp đôi số tiền mà bên B đã đặt cọc cho bên A, số tiền là: ………………………………………………………………………….

– Đến hết thời hạn đặt cọc, nếu Bên B thay đổi không thuê nữa hoặc không tiến hành ký hợp đồng thuê thì Bên B sẽ bị mất số tiền mà bên B đã đặt cọc cho bên A là:…………………………………………

Biên bản đặt cọc này được lập thành 02(hai) bản, mỗi bản có 02(hai) trang, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01(một) bản.

  ………………………….., ngày…… tháng…….. năm 2021

            Bên A                                                                                                                  Bên B                   

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BIÊN BẢN THỎA THUẬN PHÍ

Thỏa thuận này được ký kết vào ngày… tháng… năm 2020 , giữa:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

Đại diện bởi    : ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:           : …………………………………………………………………………………….

CMND : ……………………………………………………………………………………

Là chủ sở hữu căn hộ số : ……………………………………………………………………..

BÊN THUÊ (BÊN B)

Đại diện bởi    : …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:           : …………………………………………………………………………………..

CMND            : …………………………………………………………………………………..

BÊN MÔI GIỚI (BÊN C): ………………………………………………………………………………

Địa chỉ : …………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế      : …………………………

Đại diện          : …………………………  Chức vụ: …………………………

Nhân viên phụ trách: …………………………………………Số điện thoại:…………………………

Các Bên cùng thỏa thuận và ký kết với nhau những điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG MÔI GIỚI

  • Bên C thực hiện dịch vụ môi giới cho thuê bất động sản (gọi tắt là “BĐS”) do Bên A là chủ sở hữu, chi tiết như sau:

Tên bất động sản:  ………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Bên B đồng ý thuê BĐS nêu tại Điều 1.1 với giá thuê một tháng là: ……………………………/tháng

(Ghi chú:……………………………..…………………………………………………………………)

  • Thời hạn thuê: …………………………….. , từ ngày ……….……….. đến ngày ………………………………

Theo đó, Bên B đồng ý thanh toán cho Bên A số tiền cọc là: …………………………………………………..VND

1.3. Điều kiện xác nhận giao dịch thành công khi Bên A và Bên B ký kết Hợp đồng thuê BĐS này thành công. Theo đó, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên C tiền phí môi giới nêu tại Điều 2.

 

ĐIỀU 2: PHÍ MÔI GIỚI

2.1. Bên A đồng ý thanh toán cho Bên C số tiền phí môi giới là: …………………………………VND

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………)

2.2. Trong thời gian thực hiện dịch vụ, nếu Bên B đã đặt cọc nhưng giao dịch không thành công do vi phạm hợp đồng hoặc chịu mất cọc vì bất kỳ lý do gì thì Bên C vẫn được Bên A thanh toán phí dịch vụ là: 50%(năm mươi phần trăm) trên số tiền đặt cọc tại Điều 1.2.

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN THANH TOÁN

3.1 Phí môi giới được Bên A thanh toán cho Bên C một lần bằng tiền mặt/chuyển khoản ngay sau khi giao dịch được xác nhận thành công như đã nêu tại Điều 1.3.

3.2. Trong trường hợp Bên B đã đặt cọc mà chịu mất cọc thì Bên A thanh toán cho bên C ngay ngày được xác định là Bên B chấp nhận mất cọc.

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Không chịu bất kỳ chi phí nào khác cho Bên C ngoài phí dịch vụ môi giới

– Được bên C hỗ trợ thực hiện: Soạn hợp đồng thuê , hỗ trợ các thủ tục bàn giao nhà.

– Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho Bên C những giấy tờ liên quan.

– Ký hợp đồng thuê bất động sản trực tiếp với Bên thuê.

– Thanh toán phí môi giới cho bên C theo Điều 2 của biên bản này.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên C:

– Yêu cầu Bên A cung cấp hồ sơ, thông tin, tài liệu liên quan đến bất động sản.

– Hưởng phí môi giới theo biên bản thỏa thuận phí đã ký với Bên A.

– Thường xuyên thông báo cho Bên A biết về tiến độ thực hiện công việc và phối hợp với Bên A để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

 

ĐIỀU 5: VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trường hợp Bên A không thanh toán hoặc thanh toán không đủ hoặc không đúng phí môi giới cho Bên C theo thỏa thuận tại Điều 2 và Điều 3 của biên bản này thì Bên A phải chịu lãi chậm thanh toán trên số tiền phí môi giới 0,05%/ngày chậm thanh toán. Việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đủ này cũng không vượt quá 05 (năm) ngày. Nếu quá 05 (năm) ngày thì Bên A phải trả cho Bên C một khoản tiền phạt bằng số tiền phí môi giới đã nêu tại Điều 2 của biên bản thỏa thuận phí này.

 

ĐIỀU 6: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Biên bản được lập thành 2 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                   BÊN A                                                                                          BÊN C

                                            

 

5/5 - (1 bình chọn)